Lịch Trình Tĩnh Tâm Linh Thao Năm 2016

 

San Diego & Los Angeles

Miền Nam California, USA.

 

1)  Tháng 1 ngày 21 đến ngày 24

Linh Thao Cuối Tuần

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Lệ phí: $ 235

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Trug Chris, S.J.

Địa điểm: Questhaven Retreat Ctr., 20560 Questhaven Rd, San Marcos, CA. 92078

Liên Lạc:  - AC Thúy & Cường:  714-635-2518 ; cuongphoto@yahoo.com

                      -AC Thanh & Hùng:  626-457-1953; phuongthanh1@juno.com

2)  Tháng 5 - Từ ngày 24 đến 29

Linh Thao  5 Ngày

Từ chiều thứ Ba đến chiều chiều Chúa Nhật

Lệ phí:  $400

Hướng dẫn: Cha Trần Quốc Anh ,S.J.

Địa Điểm: Questhaven Retreat Ctr., 20560 Questhaven Rd, San Marcos, CA. 92078

Liên Lạc:  Anh Tuấn:  714-293-8139;  paul@realtysavers.com

3)  Tháng 6 ngày 24 đến tháng 7 ngày 01

Directed Retreat - 7 Ngày Khoá 1

Từ chiều thứ Sáu đến chiều thứ Sáu tuần sau

Lệ phí:  Khoảng $565

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Công Chánh ,S.J.

Địa Điểm: Questhaven Retreat Ctr., 20560 Questhaven Rd, San Marcos, CA. 92078

Liên Lạc: AC. Chung & Thy:  626-256-0088;  chungthyngo@yahoo.com

4)  Tháng 7 - Từ ngày 19 đến 26

Directed Retreat - 7 Ngày Khoá 2

Từ chiều thứ Ba đến chiều thứ Ba tuần sau

Lệ phí:  Khoảng $565

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Công Chánh ,S.J.

Địa Điểm: Questhaven Retreat Ctr., 20560 Questhaven Rd, San Marcos, CA. 92078

Liên Lạc: AC. Chung & Thy:  626-256-0088;  chungthyngo@yahoo.com

 

Nếu thời gian không thuận tiện tham dự các khoá tĩnh tâm

Linh Thao trên đây,  Xin xem Lịch trình Linh Thao tại các vùng khác :

Lịch Trình LinhThao vùng  San Jose,

Lịch trình Linh Thao tại vùng Seattle - Portland